Angažman bez zasnivanja radnog odnosa

Najčešća dva oblika angažmana fizičkih lica, bez zasnivanja radnog odnosa, predstavljaju angažman na osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu.
U nastavku možete pročitati osnovne karakteristike i obaveze koje poslodavac ima po osnovu navedenih ugovora.

Ugovor o djelu

 • Sklapa se za obavljanje poslova jednokratne naravi koji se pojavljuju povremeno i nisu trajnog karaktera,
 • Izvođač ima slobodu u odabiru vremena i mjesta rada tj.poslovi ugovoreni na ovakav način mogu se obavljati bilo gdje u zavisnosti od prirode posla,
 • Ugovor o djelu se može sklopiti i sa radnikom sa kojim imamo sklopljen ugovor o radu (ako se ispune svi zakonski elementi za ugovor o djelu),
 • Prilikom isplate ne mogu se koristiti lični odbici niti ima ulogu Porezna kartica,
 • Kod utvrđivanja osnovice za oporezivanje priznaju se rashodi u visini od 20%,
 • Stope koje se primjenjuju za obračun doprinosa su: porez 10%, zdravstveno osiguranje 4%, PIO 6%, naknada za vode 0,5% i naknada za nesreće 0,5%,
 • Oporezivim se smatraju i sve eventualne isplate koje se izvrše na ime raznih dodatnih naknada (dnevnice, prevoz, smještaj i sl.) jer se i to smatra djelom naknade,
 • Na našoj web stranici u dijelu kalkulator, možete pronaći obračun ugovora o djelu,
 • Obrasci koji se predaju u PUFBiH su AUG-1031 (za rezidente) i PDN-1033 (za nerezidente)

Ugovor o autorskom djelu

U Zakonu o autorskim i srodnim pravima navodi se da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter.
Kod utvrđivanja osnovice za oporezivanje priznaju se rashodi u visini od 30%.
Stope koje se primjenjuju za obračun doprinosa su: porez 10%, zdravstveno osiguranje 4%, PIO 6%, naknada za vode 0,5% i naknada za nesreće 0,5%,

Autorskim djelom osobito se smatraju:

 • pisana djela (književni tekstovi, studije, priručnici, članci i ostali napisi, kao i računalni programi),
 • govorna djela (govori, predavanja, propovijedi i druga djela iste naravi),
 • dramska, dramsko-glazbena i lutkarska djela,
 • koreografska i pantomimska djela,
 • glazbena djela s riječima ili bez riječi,
 • audiovizualna djela (filmska djela i djela stvorena na način sličan filmskom stvaranju),
 • djela likovnih umjetnosti (crteži, slike, grafike, kipovi i druga djela iste naravi),
 • djela arhitekture (skice, planovi, nacrti i izgrađeni objekti),
 • djela svih grana primijenjenih umjetnosti, grafičkog i industrijskog oblikovanja,
 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
 • kartografska djela,
 • prezentacije znanstvene, obrazovne ili tehničke naravi (tehničke skice, planovi, grafikoni, formulari, ekspertize, nalazi vještaka, prezentacije u plastičnom obliku i druga djela iste naravi).

Na našoj web stranici u dijelu kalkulator, možete pronaći obračun ugovora o  autorskom djelu.
Obrasci koji se predaju u PUFBiH su AUG-1031 (za rezidente) i PDN-1033 (za nerezidente).

Ukoliko inspekcija rada ospori angažman fizičkog lica po osnovu navedenih ugovora, zakonska kamata se obračunava dnevno u iznosu od 0,04% na iznos uplate punih doprinosa.