Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U „Sl. novinama  FBiH broj 48/21″ objavljen je novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Radi se o propisu koji je uredio određene dijelove praktične primjene navedenog Zakona, a koji se tiče dijela dohotka  koje poslodavac  svojim uposlenicima  pored redovne novčane isplate obezbijedi putem naknade u dobrima, uslugama koristima i dr.

Ovaj put ćemo se osvrnuti na, kod nas u praksi najčešći, način obračuna oporezivih koristi uposlenika iz osnova korištenja službenih vozila u privatne svrhe.

Novi pravilnik od 26.06.2021.g. omogućava da se korist uposlenika od upotrebe službenog vozila u privatne svrhe obračunava i u fiksnom/paušalnom iznosu. Prema tome, kod obračuna koristi od upotrebe službenih vozila u privatne svrhe, poslodavcima sada stoje na raspolaganju sljedeće opcije:


Ako je vozilo u vlasništvu poslodavca :

  • 1% nabavne vrijednosti vozila (uvećano za PDV) ili
  • prema obimu stvarnog korištenja vozila u privatne svrhe, a prema evidenciji o pređenoj kilometraži, na način da se pređena kilometraža u privatne svrhe množi sa 15% prosječne cijene naftnih derivata.


Ako se radi o vozilu koje je uzeto pod najam:

  • 20% mjesečne rate za operativni lizing (uvećano za PDV) ili
  • prema obimu stvarnog korištenja vozila u privatne svrhe, a prema evidenciji o pređenoj kilometraži na način da se pređena kilometraža  u privatne svrhe množi sa 15% prosječne cijene naftnih derivata po pređenom kilometru

Za vozila koja se daju na korištenje uposleniku ( u koje god svrhe), poslodavac je obavezan donijeti odluku o načinu i uslovima tog korištenja, kao i načinu utvrđivanja koristi uposlenika i drugih lica po ovom osnovu.

Odlukom se može propisati da će se koristiti različite metode izračuna koristi za različita vozila (lica), tako da nije sporno da se poslodavac odluči da se za neka vozila primjenjuje metoda praćenja stvarne kilometraže , a za druga fiksni iznos koristi (1% nabavne vrijednost vozila mjesečno ili 20% mjesečne naknade za najam).

Važno je napomenuti  da sva vozila koja se koriste u službene svrhe moraju posjedovati obrazac PN4 u svrhu praćenja korištenja vozila, relacije kretanja, kilometražu i potrošnju goriva i maziva (Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga  „Sl. novine FBiH br. 7/07“).

Prema istom pravilniku, putni nalozi se za vozila izdaju svaki dan, kako bi se na dnevnoj osnovi  pružio uvid o stvarnom stanju. Međutim, u praksi se za putnička vozila ne izdaju i ne prate nalozi na dnevnoj, nego se toleriše praćenje na sedmičnoj ili mjesečnoj osnovi.

Također, u praksi je vrlo teško dokazati stvarno stanje pređenih kilometara u privatne svrhe jer takav propisani obrazac za tačnu evidenciju ne  postoji. Postoji samo opšti princip:  osigurati dokumentaciju  koja će poreskoj inspekciji predstavljati razuman dokaz o tome koliko su se vozila koristila u službene, a koliko u privatne svrhe.

Odobrena upotreba službenog vozila za potrebe prevoza na posao i sa posla ne treba se tretirati kao korist , osim ukoliko bi to iznosilo više od 1,5 mjesečne karte javnog prevoza na toj relaciji.

Kada nema oporezive koristi?

U slučaju da uposlenik bilo koju primljenu korist namiruje poslodavcu, pa i u slučaju da uposlenik svom poslodavcu plaća/namiruje troškove upotrebe službenog vozila u privatne svrhe, korist nije ni nastala i nema obračuna poreza i doprinosa.