Novi zakon o računovodstvu i reviziji

Novi Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 3.03. 2021. godine. Službene novine FBiH, br.15/21 od 24.02.2021.godine.

Cilj novog Zakona je povećanje kvaliteta finansijskog izvještavanja i revizije, te usklađivanje sa najboljom međunarodnom praksom u toj oblasti.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na:

 • sva pravna lica sa sjedištem u Federaciji
 • pravna lica sa sjedištem u Federaciji osnovana u inostranstvu
 • poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije
 • na korisnike prihoda budžeta Federacije, budžeta kantona, budžeta općina i gradova i vanbudžetskih fondova.

NEKE OD NOVINA U ZAKONU:

 • Uvodi se pojam subjekti od javnog interesa (pravna lica čijim se vrijednosnim papirima trguje na tržištu, banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje i reosiguranje i sl.)
 • Klasificiraju se pravna lica na bazi visine prihoda, vrijednosti imovine i prosječnog broja zaposlenih
 • Razlikuje: mikro, mala, srednja i velika preduzeća

Prema ovome, pravna lica se razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika, a u zavisnosti od visine poslovnog prihoda, prosječne vrijednosti poslovne imovine i prosječnog broja zaposlenih u toku poslovne godine, utvrđenih na dan sastavljanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini. (Član 5)

Klasifikacija pravnih lica:

Klasifikacija pravnih licaZaposleniImovinaPrihod
Mikrodo 9do 350 hiljada KMdo 700 hiljada KM
Malado 49do 4 mil KMdo 8 mil KM
Srednja50 do 2494 do 20 mil KM8 do 40 mil KM
Velika249 i više20 mil KM i više40 mil KM i više

Pod velika spadaju banke, MKO, osiguranja, lizing, DUF, brokerske kuće i druge finansijske institucije.

Za klasifikaciju je potrebno ispuniti najmanje dva uslova.

 • Obavezno korištenje software-a koji onemogućava ispravku greški

Zakon po prvi put kao novinu tretira i računovodstveni software za koji propisuje da mora biti siguran, odnosno da mora imati uspostavljen sistem internih kontrola i da mora biti onemogućeno brisanje već proknjiženih stavki i naloga – Član 7.

 • Procjenjivanje vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica

Propisana su pravila za popis imovine i obaveza i usaglašavanje potraživanja i obaveza. Na kraju popisa popisna komisija sastavlja izvještaj o obavljenom popisu, utvrđuje viškove i manjkove , radi inventuru a sve do 15.02. tj. najkasnije 45 dana  od isteka poslovne godine – Članovi 21-23

 • Definiše kvalificirano lice za sastavljanje finansijskih izvještaja

Pod pojmom kvalificirana lica podrazumijevaju se lica koja posjeduju važeću licencu certificiranog računovođe. Kvalificirano lice za jednu poslovnu godinu može sačiniti i potpisati do 20 finansijskih izvještaja pravnih lica čiji su ukupni prihodi utvrđeni u posljednjem finansijskom izvještaju u odnosu na datum zaključivanja ugovora o pružanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, veći od 8.000.000,00 KM. – Član 32

 • Nije obavezna izrada polugodišnjih izvještaja
 • Čuvanje dokumentacije
 1. Dokumentacija koje se trajno  čuva su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi sa plaćanjem doprinosa, kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina, godišnji računovodstveni obračuni, finansijski izvještaji, konsolidovani finansijski izvještaji, izvještaji o izvršenoj reviziji i svi interni akti od utjecaja na finansijsko poslovanje.
 2. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje deset godina, a pomoćne knjige najmanje pet godina
 3. Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje deset godina.
 4. Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje pet godina.
 5. Izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku deset godina nakon isteka poslovne godine.
 6. Pomoćni obračuni, prodajni i kontrolni blokovi i sl. čuvaju se dvije godine.
 7. Revizorska društva čuvaju pet godina dokumentaciju na osnovu koje je obavljena revizija, računajući od poslovne godine na koju se revizija odnosi.
 8. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni – Član 49
 • Detaljno opisuje postupak revizije
 1. Obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji i konsolidovani finansijski izvještaji pravnih lica razvrstanih u velika i srednja preduzeća.
 2. Rok za predaju revizorskog izvještaja,  je najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, ili 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine ukoliko pravno lice ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine.
 3. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima je najkasnije do 30. septembra tekuće godine za prethodnu godinu, ili 9 mjeseci nakon završetka poslovne godine ukoliko pravno lice ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine – Član 44
 • Definisana novčana kazna u slučaju neodgovaranja na IOS – Član 127