Kalendar obaveza i rokova predaje izvještaja i obrazaca – za 2020. godinu

tabela rokova 2020

“Najveći pokretač je krajnji rok”

Nolan Buchnell

FEDERACIJA BiH
OBAVEZEROKOVIKOME
Pripreme za godišnji obračun:
– Popis sredstava i obaveza po stanju na dan 31.12.2020.
– Usaglašavanje potraživanja i obaveza po stanju na dan 31.12.2020.
Najkasnije do 15.01.2021
Porez na imovinudo 31.01.2021.Poreska uprava prema sjedištu obveznika
Taksa na istaknutu firmudo 31.01.2021.Poreska uprava prema sjedištu obveznika
Studija o transfernim cijenamaPrije izrade završnog obračuna i poreznog bilansaZa potrebe izrade završnog obračuna i poreznog bilansa
Predaja završnog obračuna za 2020. godinudo 28.02.2021.FIA – prema sjedištu obveznika
GIP – 1022do 28.02.2021.Poreska uprava prema sjedištu obveznika
AUG – PDN – Godišnjido 28.02.2021.Isplatiocima ugovora
Porez na dobitdo 31.03.2021.Poreska uprava prema sjedištu obveznika
Prijava posebnog doprinosa za zapošljavanje invalidnih osobado 31.03.2021.Na web stranici fonda
GPD – 1051do 31.03.2021.Poreska uprava prema mjestu prebivališta fizičkog lica
REPUBLIKA SRPSKA
Posebna republička taksado 28.02.2021.Budžet Republike Srpske
Predaja završnog obračuna za 2020. godinudo 28.02.2021.APIF
Naknada za protivpožarnu zaštitudo 10.03.2021.Budžet Republike Srpske
Naknada za šumedo 10.03.2021.Budžet Republike Srpske
Komunalna taksa na firmudo 31.03.2021.Budžet opštine/grada
Godišnja poreska prijava poreza na dobitdo 31.03.2021.Budžet Republike Srpske