MSFI 15 – Prihodi po ugovorima s kupcima

MSFI 15 je, na međunarodnom nivou, objavljen 28.05.2014.

Primjena je obavezna na sve finansijske izvještaje za periode koji počinju 01.01.2018. godine, a dopuštena je i ranija primjena.

MSFI 15 se primjenjuje samo na prihode ostvarene iz ugovorenih transakcija s kupcima (i to iz redovnih aktivnosti).

Ostale vrste prihoda (npr. finansijski prihodi, prihodi od dividendi i sl.) nisu obuhvaćene ovim standardom.

MSFI 15 nije primjenjiv na:

 • ugovore o lizingu (MRS 17 – Lizing; a od 01.01.2019. godine novi MSFI 16 – Lizing)
 • ugovore o osiguranju (MSFI 4 – Ugovori o osiguranju)
 • finansijske instrumente i druga ugovorna prava i ugovorne obaveze iz djelokruga MRS 39 instrumenti: priznavanje i mjerenje (od 01.01.2018. godine novi MSFI 9 – Finansijski instrumenti)
 • MSFI 10Konsolidirani finansijski izvještaji; MSFI 11Zajednički aranžmani; MRS 27Odvojeni finansijski izvještaji; MRS 28Ulaganja u pridružene subjekte i zajedn. poduhvate
 • na nenovčane razmjene između subjekata iz iste djelatnosti kada razmjena nema komercijalnu suštinu

Očekuje se da će MSFI 15 imati najveći uticaj na subjekte u sektorima u kojima su uobičajeni dugoročni ugovori, na primjer:

 • subjekti u softverskoj djelatnosti, kablovski operateri, IT (kombinacija prodaje usluga i proizvoda; besplatni proizvodi)
 • telekomunikacijska djelatnost
 • sektor nekretnina (građevinski sektor): priznavanje prihoda od prodaje nedovršenih nekretnina
 • profesionalne usluge kod kojih se naknade zasnivaju na učinku ili su uslovljene drugim radnjama
 • varijabilne naknade će se obračunavati u skladu sa najboljom procjenom ograničavajućih faktora
 • kod složenijih transakcija koje se sastoje od više sastavnica (npr. prodaja dobra s uslugama naknadnog servisiranja)

Da bi se primjenjivao MSFI 15, svaki ugovor mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • da sve ugovorne strane odobre ugovor
 • da ugovor ima komercijalnu suštinu
 • da se mogu identificirati prava svake strane u ugovoru
 • da se mogu identificirati uslovi plaćanja
 • da se očekuje naplata naknade za prodata dobra, odnosno usluge

Izuzetno, prihod se može priznati ako:

 • prodavac nema preostale ugovorne obaveze, a sve primljene naknade su nepovratne
 • ugovor je raskinut, a naknada koja je primljena od kupca je nepovratna

Subjekt priznaje prihode u pet koraka: